Skapa webbplats enkelt (2,000 SEK)

Chúng tôi tạo một chương trình có thể tạo các trang web từ các thư mục, tệp văn bản và ảnh. Các tệp văn bản và ảnh sẽ trở thành các trang web. Các thư mục sẽ trở thành các nút. Nhiều tệp trong một thư mục sẽ được liệt kê với ảnh trong bảng có thể nhấp. Bất kể bao nhiêu trang, trang web có thể được tạo ngay lập tức. Điều kiện là các thư mục và tệp được đổi tên bằng số thứ tự.

Ví dụ:
www.ssj4.net/cars
www.ssj4.net/shipyard